ALGEMENE VOORWAARDEN COMCILIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN THE FROGGERY

Deze algemene voorwaarden gelden op alle diensten geleverd door The Froggery, op alle producten geleverd door The Froggery en overeenkomsten gesloten met The Froggery. Door het plaatsen van een bestelling, het ondertekenen van een bestelbon of het vooraf betalen van de 30% voorschot van een project, erkent de klant deze voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

 1. Alle offertes, aanbiedingen en bestelbonnen van The Froggery zijn vrijblijvend tot aan de aanvaarding van de klant.
  De aanvaarding gebeurt door het ondertekenen van een bestelbon, het plaatsen van een bestelling via e-mail of het betalen van de 30% voorschot van een project.
  Elke bestelling door de klant verbindt de klant.

 2. Elke offerte die verstuurd wordt per attachment van een e-mail, in pdf, in een e-mail of via de post heeft een geldigheidsduur van 30 dagen maximum.
  Na overschrijding van dit termijn is het aan The Froggery om een nieuwe offerte op te maken voor de klant.

 3. Een bestelling van een project of een dienst of een specifieke vraag kan enkel geannuleerd worden indien de annulatie gebeurt binnen de 5 werkdagen na de plaatsing van de bestelling.
  Indien The Froggery nog geen acties of werk heeft uitgevoerd in verband met de bestelling, zal er een schadevergoeding aangerekend worden van 30% van de bestelling.

  Indien de klant toch wenst te annuleren en niet aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, is de klant de betaling van alle geleverde prestaties verschuldigd met daarbovenop een schadevergoeding van 30% van de totale prijs van de betreffende bestelling.

 4. Indien in de loop van het project, de dienst of prestatie de opdracht door de klant gewijzigd wil worden, dient hiervan een schriftelijke melding naar he Froggery overgemaakt te worden. The Froggery zal op dat ogenblik duidelijk communiceren naar de klant of dit al dan niet extra kosten met zich meebrengt. Alle extra kosten worden in een offerte aan de klant meegedeeld. Hier gelden alle bovenvermelde punten betreffende de aanvaarding van de offerte en de betaling van de 30% voorschot als acceptatie van de offerte.

 5. The Froggery zal steeds een richt-datum geven wat betreft de levering, maar dit is slechts een aanwijzing. In geen enkel geval kan de klant een schadevergoeding eisen van The Froggery of het bestelde project, dienst of prestatie gaan ontbinden.

 6. Alle facturen zijn betaalbaar 14 dagen na de vermelde factuurdatum. Op iedere factuur staat een uiterste datum van betaling vermeld. Toegestane kortingen die op de factuur vermeld staan vervallen bij het niet tijdig betalen van de factuur en zullen bij de herinnerings-factuur bijgerekend worden.

 7. Bij laattijdige betaling van een factuur is de klant zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding van 15% verschuldigd op het totale factuurbedrag met een minimum van 90 euro. De factuur van de schadevergoeding zal de klant opgestuurd worden na verloop van het bovengenoemde termijn.

 8. Bij wanbetaling van de herinneringsfactuur inclusief de 15% schadevergoeding, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Alle innings- , aanmanings- en procedurekosten zijn voor de klant van The Froggery.

 9. Klachten betreffende The Froggery, de geleverde diensten, projecten of prestaties dienen per aangetekend schrijven verstuurd te worden naar The Froggery binnen de 8 dagen na ontvangst of afloop van het project, de dienst of de prestatie.

 10. The Froggery zal steeds alles in het spel zetten om de diensten, projecten en prestaties uit te voeren volgens de regels van de kunst en met respect voor de klant, medewerkers en de bestelling.

 11. The Froggery kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige (zelfs grove) fout of nalatigheid van haar of van haar aangestelden in de uitvoering van de bestelling.
  The Froggery zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige gevolgschade zoals o.a. winstverderving, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel die de klant of derden zouden lijden ten gevolge van een fout of nalatigheid van The Froggery of een aangestelde van The Froggery.

 12. Indien The Froggery beroep doet op derden zoals grafici, drukkers, producers, fotografen, copywriters, of andere bedrijven of freelancers; aanvaardt The Froggery geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid aanvaard door deze externe leveranciers voor hun diensten.

 13. Zolang alle facturen van een project of bestelling niet betaald zijn, zijn de Intellectuele eigendomsrechten, het project, het product (website, foto’s, logo’s, teksten, TV-spot, materiaal, bestellingen,…) het eigendom van The Froggery.

 14. Met het aanvaarden van deze algemene voorwaarden geeft de klant zijn toestemming dat The Froggery of alle bedrijven en coöperaties van The Froggery zijn naam, logo en bestelling mag gebruiken als referentie of in de portfolio van het bedrijf.

 15. Overmachtssituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover The Froggery geen controle heeft zoals ziekte, invaliditeit of overlijden, bevrijden The Froggery van haar verbintenissen voor de duur van de hinder en de draagwijdten zonder recht op prijsvermindering of schadevergoeding door de klant.

 16. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van The Frogegry. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Brugge.